ARVODE

Alla advokater är skyldiga att följa Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Enligt detta regelverk skall det arvode som en advokat debiterar vara skäligt.

Vid en bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag beaktas vad som har avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och övriga omständigheter. Vid åtagandet av vårt uppdrag för dig går vi igenom våra faktureringsrutiner och kommer överens om hur faktureringen i ditt ärende skall ske.

Har du några frågor med anledning av våra arvoden eller dina möjligheter att erhålla rättshjälp eller rättsskydd, hör av dig till oss på: 08-610 10 10 eller info@elanderadvokat.se.